Alcoholbeleid & Sociale Hygiëne

Bestuursreglement  Alcoholgebruik in de kantine van Sportcentrum VZV

Algemene bepalingen, artikel 1 Begripsbepalingen

a) Alcoholhoudende dranken:

       Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol

      b) Sociale Hygiëne:

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de kantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan naleven en bevorderen.

Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

 1. c) Leidinggevenden:

Het bestuur heeft twee leidinggevende aangewezen. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding en sturing geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de kantine en keuken.

 1. d) Kantinebeheerder/Bar verantwoordelijke:

Het bestuur heeft kantinebeheerders aangewezen die op zaterdag en zondag meewerkend, de leiding hebben over de barvrijwilligers. Zij zijn tenminste 21 jaar oud en voldoen aan de kwalificatienormen die zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

 e) Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger / medewerker , tenminste 16 jaar oud, die in de kantine en keuken werkzaamheden uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement. Op grond van de Drank- en Horecawet mogen jongeren vanaf 16 jaar werken in een ruimte waar alcohol wordt geschonken en mogen ze ook zelf alle soorten drank schenken. Voorwaarde is het volgen van de Instructie Verantwoord Alcohol gebruik. 

Artikel 2  Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

 • Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.

 • Het barpersoneel dient bij verstrekking van alcohol de leeftijd vast te stellen bij de aspirant-koper , tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als aspirant-koper nog enige vorm van sport moet uitvoeren

 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.

 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

 1. Het dagelijks bestuur van Sportcentrum VZV legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

 1. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.

 1. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de Gemeente.

 2. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

 

Paragraaf 2    Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4  Aanwezigheid  

Op de momenten dat in de kantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een kantinebeheerder of barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 5  Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van sportcomplex de Kogge

 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine.

 3. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

 4. Leidinggevenden, kantinebeheerders en barmedewerkers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

 5. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.

 6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden eventueel in samenwerking met de plaatselijke politie uit de kantine verwijderd.