Stichting sportcentrum VZV (sportpark de Kogge)

Algemeen

Stichting Sportcentrum VZV (voor juni 2018 stichting sportpark de Kogge) is een overkoepelende vrijwilligers organisatie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op het totale sportcomplex. Hiervoor heeft de stichting het eigenaarschap van de gebouwen op het park waaronder de kleedkamers en de kantine en het parkeerterrein. Ook de 4 voetbalvelden een atletiekbaan beide sporthallen, de fysiotherapie ruimten, (feitelijk alle opstal) en het parkeerterrein vallen hieronder. De onderliggende gronden worden gepacht.


Onze Missie (wat doen we)

Het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en de sportbeoefening, alsmede het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties en personen op dit terrein, en voorts hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

Onze Visie (hoe doen we dit)

De huurders, sporters en de bezoekers het gevoel geven dat ze altijd van harte welkom zijn op het sportcentrum. Dit  doen we door het uitdragen van een goed gastheerschap en ervoor zorgen dat alle bedrijfsonderdelen aan de eigentijdse eisen voldoen.

Onze Doelstelling

Sportcentrum VZV multifunctioneel beschikbaar  stellen voor onze doelgroepen conform de gestelde veiligheid en kwaliteitseisen. Dit doen we op een dusdanige manier dat het beoefenen van sport bereikbaar blijft voor eenieder.

Het Dagelijks Bestuur (DB)

Het Dagelijks Bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur.

Samenstelling

  1. Voorzitter; dhr. H. Visser, (incl. Algemeen Bestuur)
  2. Penningmeester: mevr. N. Stuijt,
  3. Secretaris dhr. F. Kramer                

 

Het Algemeen Bestuur (AB)

Het Algemeen Bestuur is het feitelijke bestuur van de Stichting Sportcentrum VZV

Samenstelling

2 Vertegenwoordigers van VZV Voetbal: dhr A. De Bruijne en dhr. C. Blokdijk

2 Vertegenwoordigers van VZV Handbal: dhr. M. Prak en dhr. W. Keesom

1 vertegenwoordiger van T.A.V: dhr. E. Elzinga

Gezamenlijk doel

Het dagelijks bestuur is in dienst van het algemeen bestuur met dezelfde doelstelling als het Algemeen Bestuur.

Bevoegdheden

Het beleidsmatig voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur van de Stichting.

Het dagelijks beheer over de sportaccommodaties.

Het jaarlijks exploiteren van alle zaken, zoals aangegeven door het Algemeen Bestuur.

Het voortdurend toezicht houden op al wat de Stichting aangaat.

Bereidt de bestuursvergaderingen voor en maakt beleidsvoorstellen.

Draagt zorg voor de algemene bestuursvergaderingen.

De secretaris voert de correspondentie, notuleert de vergaderingen en houdt de archivering van de stukken van de Stichting.

De penningmeester voert de financiële administratie en beheert de gelden van de Stichting.

Het dagelijks bestuur gezamenlijk heeft de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Stichting.

Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid namens het algemeen bestuur te tekenen.

Commissies  van de Stichting

Er zijn enkele commissies benoemd binnen de Stichting.

  1. Onderhoudcommissie
  2. Kantinecommissie
  3. Groencommissie
  4. Sporthalcommissie

 

Plaats in de Stichting

De commissie (leden en een vertegenwoordiger van het DB) is ondersteunend aan het algemeen bestuur in de uitvoerende doelstelling van Stichting Sportcentrum VZV