Veiligheidsplan

Stichting Sportcentrum VZV steekt jaarlijks veel tijd aan het actueel houden van ons veiligheidsplan. Met dit plan wil de stichting op structurele wijze de veiligheid en het welzijn van onze verenigingen, bezoekers en onze (vrijwillige) medewerkers en de veiligheid van onze eigendommen zo optimaal mogelijk proberen te waarborgen.

 

Het plan is door het Dagelijks Bestuur opgesteld op basis van:

 • Bij haar bekende en voor ons geldende landelijke-, provinciale- en gemeentelijke regelgeving
 • De resultaten van een in eigen beheer opgestelde Risico Inventarisatie en Evaluatie
 • Het kader van de ARBO-wetgeving en de RI&E voor sportverenigingen.
 • Bestaande interne regelgeving o.a. gebaseerd op onze statuten en huishoudelijk reglement.

 

Onderdelen hiervan zijn wat te doen bij:

 • Brand
 • Ongeval (ziekte)
 • Alcoholmisbruik
 • Bezoekers overlast
 • Vernieling (zaakbeschadiging)
 • Diefstal / Inbraak
 • Interne criminaliteit

 

In dit plan wordt onder andere melding gemaakt van:

 • Een beschrijving van onze stichting, voor zover relevant voor het bepalen van de veiligheidsrisico’s
 • Een risico-inventarisatie voor zover wij deze hebben kunnen vaststellen (RI&E) gekoppeld aan een evaluatie per veiligheidsrisico van maatregelen, welke we in dit kader reeds hebben getroffen en de maatregelen, welke eventueel nog getroffen moeten worden.
 • Een samenvatting RI&E.
 • Ontruimingsplan
 • AED (herhaling) trainingen
 • Controles/inspecties (externe en interne diensten)
 • Taakomschrijvingen

Het plan is de door de plaatselijke gemeentelijke brandweer goedgekeurd!

 

Voor nadere informatie over veiligheid op ons complex kunt u zich wenden tot het dagelijks bestuur via email adres: bestuur@sportcentrumvzv.nl